Hva er dette?

Gjennom en elektronisk spørreundersøkelse vil et tilfeldig utvalg av befolkningen bli spurt om kjennskap til levevaner og risiko for å utvikle demens senere i livet. Vi ønsker også å undersøke hva som motiverer befolkningen til å endre levevaner, fordi vi trenger mer kunnskap om dette for å fremme god eldrehelse.

Ditt bidrag er veldig viktig. Bli med på en spørreundersøkelse om en friskere alderdom du også. Ditt bidrag teller!

Praktisk informasjon

Hvis du er mellom 40-70 år og har mottatt forespørsel i posten om å delta i denne undersøkelsen, kan du fylle ut spørreskjemaet ved å følge lenka som er oppgitt i brevet du har fått tilsendt.

Du kan bruke datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon.

Spørreskjemaet tar ca. 10 minutter å fylle ut.

Prosjektopplysningene vil behandles konfidensielt, det vil si at data håndteres på en sikker måte slik at ikke uvedkommende får tilgang til opplysningene. Opplysningene som samles inn kan ikke knyttes til person.

Bakgrunn for undersøkelsen

Vi blir stadig eldre. Det tyder på bedre helse og på mange måter også bedre liv.

På den andre siden, vil høyere alder øke risikoen for mange aldersrelaterte kroniske sykdommer. Antallet skrøpelige eldre vil øke dramatisk fremover, spesielt sett i sammenheng med antall ansatte i eldreomsorgen.

Den norske forekomststudien av demens i Norge viser at i 2050 vil det være om lag 235 000 personer med demens i landet. En aldrende befolkning gir behovet for helsetjenestetilbud større. Derfor er det viktig å satse på tiltak som gir folk gode liv lenger. Forebygging er viktig, og vi trenger mer kunnskap om hvordan man kan forebygge demens i befolkningen.

Hvem inviteres til deltakelse?

Henvendelse om å delta i denne spørreundersøkelsen sendes ut til omkring 8 000 tilfeldig utvalgte personer innenfor fire geografiske regioner (Oslo, Innlandet, Trøndelag og Nordland). Folkeregisteret trekker et tilfeldig utvalg blant personer i alderen 40-70 år som får invitasjon til å delta i studien.

Last ned brosjyren som er sendt til alle inviterte (pdf).

Hvorfor delta?

Ved å besvare spørreundersøkelsen vil du gi et viktig bidrag til forskningen om aldring og forebygging av sykdom blant eldre. Det tar kun 10 minutter å fylle ut spørreskjemaet og det er anonymt. Ditt bidrag teller, og forskningen vil på sikt kunne gi oss mer kunnskap om hvordan man kan forebygge demens i befolkningen.

Tusen takk for at du deltar på en spørreundersøkelse for en friskere alderdom!

Når foregår undersøkelsen?

Datainnsamlingen gjennomføres høsten 2021.

Hvem er ansvarlig for prosjektet?

Nasjonal kompetanstjeneste for aldring og helse er ansvarlig for prosjektet.

HUNT AiT er samarbeidspartner i Trøndelag.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, og godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD).

Internasjonalt forskningssamarbeid

Prosjektet Levevaner og risikofaktorer for demens har flere internasjonale samarbeidspartnere. Forskere som jobber med tilsvarende prosjekter om levevaner og risikofaktorer for demens i Australia, England, Nederland og Danmark, samarbeider med felles mål om mer kunnskap på forskningsfeltet. Spørreskjemaet som brukes i prosjektet er oversatt til norsk fra internasjonale studier. Deler av spørreskjemaet benyttes også i flere andre land, som Tyrkia, Korea og Kina, og gir store muligheter til å se på likheter og forskjeller innenfor forskningsfeltet på tvers av landegrenser.